Historia

Stockholms historiaÄven om Stockholm officiellt grundades 1252 så anser både historiker och forskare att staden har en längre historia än så. Troligtvis fanns bebyggelse här redan på stenåldern och till stor sannolikhet började staden ta form någon gång i slutet av 1180-talet. Första gången som staden nämns i skrift (som är bevarad) är just 1252 och då i ett skyddsbrev från Birger Jarl till Fogdö kloster. Det är även därför som Birgel Jarl officiellt ses som grundare till staden.

Först växte bebyggelse upp kring Holmen (det som idag heter Stadsholmen) och några av de öar som låg i närheten. Tack vare att öarna låg som de gjorde var de perfekta för fiskare och det var just fiskeläger som bebyggelsen till stor del bestod av.

År 1436 fick så Stockholm stadsprivilegier och från det årtalet brukar man även historiskt sett se staden som Sveriges huvudstad. Om man bortser från perioden 1520-1523 (då Stockholm var belägrat av danskar) så har huvudstaden alltid varit i svensk ägo. När Gustav Vasas armé befriade staden började även en starkare svensk stat växa fram med sitt centrum i området i och omkring Stockholm.

Ett stort steg i stadens utveckling togs under stormaktstiden då en mer genomtänkt stadsplanering tog fart. Nu expanderade även staden rejält och de delar som idag heter Norrmalm och Södermalm blev en del av Stockholm.

Befolkningsmängden ökade relativt fort vilket gjorde att det i mitten av 1700-talet var ca 60.000 invånare som bodde i den stad som då var landets absolut främsta stad gällande industri och kultur. Däremot kom så ett bakslag gällande befolkningsökning och stadens expansion på 1800-talet. Framförallt berodde detta på en stor fattigdom och att man bodde tätt. Sammantaget var det grunden för att sjukdomar lätt kunde sprida sig.

Mycket vände under den andra hälften av 1800-talet. Detta då tack vare en stark industrialisering vilket medförde järnväg, elektricitet, gasverk och vattenverk. Ny stadsplan användes och Stockholm expanderade kraftigt i och med att befolkningsmängden ökade.

Sett historiskt var just första halvan av 1800-talet den senaste gången som Stockholm stagnerat och gått bakåt i utvecklingen. Sedan dess har utvecklingen verkligen bara gått framåt. Detta inte minst tack vare att Sverige skonades från två världskrig. Däremot har inte befolkningsmängden alltid ökat. Mellan 1960 och 1980 minskade befolkningsmängden med 20% varefter den sedan har ökat konstant.