Stockholm – Skandinaviens huvudstad

Idag används ordet Stockholm något olika. En del menar den del som är Stockholms kommun medan andra syftar på tätorten och därmed säger Storstockholm när man menar hela kommunen. Ett annat sätt att skilja på tätort och kommun är att benämna det första som Stockholms innerstad.

Huvudstaden är både nationellt och internationellt känd för att vara mycket vacker. Mycket beror detta på att stora grönområden har fått vara kvar och vattnet finns med som en självklar del i stadsbilden. Ungefär 40% av den totala ytan i kommunen består just av grönområden eller parker.

En annan sak som verkligen kännetecknar huvudstaden är att allt fler vill flytta hit. Bostadsbristen är mycket stor vilket låg till grund för flera stadsutvecklingsprogram som påbörjades år 2000 för att just möta behovet av fler bostäder. Men det skapar också en svår balansgång. Med större efterfrågan på bostäder är risken att andelen grönytor minskar.

Fakta om Stockholm

Grundades År 1252
Befolkning (Kommunen) 921 504
Yta (Kommunen) 187,16 km²
Högsta punkt 102 m.ö.h

Stockholms Historia

Även om Stockholm officiellt grundades 1252 så anser både historiker och forskare att staden har en längre historia än så. Troligtvis fanns bebyggelse här redan på stenåldern och till stor sannolikhet började staden ta form någon gång i slutet av 1180-talet. Första gången som staden nämns i skrift (som är bevarad) är just 1252 och då i ett skyddsbrev från Birger Jarl till Fogdö kloster. Det är även därför som Birgel Jarl officiellt ses som grundare till staden.

År 1436 fick så Stockholm stadsprivilegier och från det årtalet brukar man även historiskt sett se staden som Sveriges huvudstad. Om man bortser från perioden 1520-1523 (då Stockholm var belägrat av danskar) så har huvudstaden alltid varit i svensk ägo. När Gustav Vasas armé befriade staden började även en starkare svensk stat växa fram med sitt centrum i området i och omkring Stockholm.

Ett stort steg i stadens utveckling togs under stormaktstiden då en mer genomtänkt stadsplanering tog fart. Nu expanderade även staden rejält och de delar som idag heter Norrmalm och Södermalm blev en del av Stockholm.

Befolkningsmängden ökade relativt fort vilket gjorde att det i mitten av 1700-talet var ca 60.000 invånare som bodde i den stad som då var landets absolut främsta stad gällande industri och kultur. Däremot kom så ett bakslag gällande befolkningsökning och stadens expansion på 1800-talet.

Sett historiskt var just första halvan av 1800-talet den senaste gången som Stockholm stagnerat och gått bakåt i utvecklingen. Sedan dess har utvecklingen verkligen bara gått framåt. Detta inte minst tack vare att Sverige skonades från två världskrig. Däremot har inte befolkningsmängden alltid ökat. Mellan 1960 och 1980 minskade befolkningsmängden med 20% varefter den sedan har ökat konstant.